Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Moravská brána, z.s.
MAS Moravská brána
rozšířené vyhledávání

22. ledna 2024 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.

Co to je SCLLD

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je celková střednědobá strategie, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v našem území.

Strategie vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření zařazených do prioritních oblastí. Má analytickou, strategickou a implementační část. V analytické části je popsán a vyhodnocen stávající potenciál území vč. lidského a finančního a rozvojové potřeby regionu. Analytická část musí respektovat již schválené dlouhodobé rozvojové záměry, případně navrhuje jejich aktualizaci či změnu na základě místních podmínek. Přechod do další části strategie tvoří SWOT analýza.

Ve strategické části je stanovena mise, vize, strategické cíle v klíčových oblastech pro udržitelný rozvoj území. Nezbytné kroky jsou v jednotlivých klíčových oblastech definovány prostřednictvím specifických cílů a opatření včetně indikátorů pro hodnocení úspěšnosti strategie. Strategická část dále obsahuje vazbu na strategické dokumenty, popis integrovaných a inovativních rysů a v neposlední řadě tři Programové rámce IROP, OPZ a PRV, jejichž prostřednictvím MAS umožní realizaci projektů s největší přidanou hodnotou. Strategická část neřeší všechny problémy daného území, ale cíleně pouze ty, které místní partnerství identifikovalo jako klíčové a v rámci daného časového i finančního rámce za zvládnutelné nebo k jejichž řešení může alespoň podstatnou částí přispět. 

Implementační část se zaměřuje především na popis procesu implementace, způsoby řízení, monitorování a hodnocení strategie.

Za naplňování strategie jsou odpovědné řídící orgány MAS. Cíle naplánované v SCLLD budou financovány nejen z dotačních zdrojů z evropských fondů a dalších veřejných prostředků, ale také z vnitřních zdrojů z území tedy z rozpočtů místních obcí nebo soukromých investic.

Z časového hlediska je SCLLD „Společně v pohybu“ v souladu s platnou metodikou zpracována na celou dobu trvání víceletého finančního rámce, tedy na programové období 2014–2020. Realizace činností vázaných na výzvy CLLD je však s ohledem na pravidlo N+3 platná až do 31. 12. 2023. V roce 2018 proběhne střednědobé hodnocení, které bude podkladem pro její případnou aktualizaci.

 

Akční plán

Akční plán je implementačním nástrojem SCLLD který integruje priority a požadavky území vůči dotačním programům. Je tvořen tzv. Programovými rámci IROP, PRV a OPZ. Programové rámce se dále člení na opatření, v rámci nichž bude místní akční skupina vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání žádostí o dotace konečnými příjemci, které bude následně podle předem stanovených hodnotících kritérií posuzovat výběrová komise. Půjde o klasické projekty, které budou z pohledu řídícího orgánu a platební agentury příslušného fondu následně administrovány jako samostatné projekty. 

 

Individuální projekty

Dalším ze způsobů naplňování strategie jsou Individuální projekty, tedy projekty připravené, předkládané a realizované MAS nebo jejími jednotlivými členy v rámci otevřených výzev mimo Programové rámce MAS. Tyto projekty by byly připravovány i v případě neexistence SCLLD, pak by ale nebyly začleněny do synergií v území metodou společného plánování zdola. V případě individuálních projektů realizovaných jiným subjektem než MAS Moravská brána bude MAS hrát roli animátora. To znamená, že bude pomáhat žadatelům s přípravou projektového záměru a nalezením vhodného dotačního zdroje. 

 

Integrované projekty

V následujícím období budou přednostně podporovány tzv. integrované projekty. Jedná se o projekty více žadatelů, kteří namísto realizace několika totožných či podobných projektů vytvoří jediný, který bude realizován na větším území. Příkladem takového typu projektů může být např. společný projekt několika obcí na výstavbu sběrného dvora, který budou využívat občané zapojených obcí. Obce se spolupodílí na provozních nákladech, objem vytříděného odpadu je dostatečně vysoký, aby bylo možné získat dobrou cenu za jeho likvidaci. Společný projekt přinese novou službu občanům a současně úsporu pro obecní rozpočty. Dalším typem integrovaných projektů jsou projekty jednoho žadatele, na nějž bezprostředně navazuje další, který s prvním bezprostředně souvisí. Příkladem pak může být projekt školy, která nejprve zmodernizuje budovu a vybavení a následně zde realizuje projekt pro rozšíření výuky, který dříve pořízené vybavení využívá – např. vybudování dílen následované projektem na podporu technického vzdělávání.

Smyslem integrovaných projektů je zabránit duplicitě aktivit, kdy několik žadatelů v relativní blízkosti realizuje stejný či podobný projekt a následně díky nízkému využití řeší problém udržitelnosti provozu a současně umožnit dosáhnout úspor v řízení projektu, či nižší cenu díky většímu množství poptávaného vybavení či služeb. Tyto projekty přináší možnost smysluplného a efektivního rozvoje. 

 

MAS intenzivně rozvíjí spolupráci mezi žadateli vedoucí k tvorbě integrovaných projektů.

Strategie CLLD

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita