Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Moravská brána, z.s.
MAS Moravská brána
rozšířené vyhledávání

22. ledna 2024 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.

Kdo tvoří MAP

Místní akční plán vzdělávání společně tvoří všichni aktivní místní partneři, kteří působí v oblasti předškolního, základního a mimoškolního vzdělávání dětí do 15 let. Do zpracování MAP zapojujeme širokou odbornou veřejnost, spolupracuje především se zřizovateli škol, zástupci vedení škol, kvalitními a zkušenými pedagogy, zástupci rodičů, organizátory a vedoucími kroužků neformálního a zájmového vzdělávání. 

Do našeho místního Partnerství je zapojeno 20 mateřských a základních škol a jejich zřizovatelé, mikroregiony a MAS, ZUŠ, SVČ, DDM, 3 rodinná centra a místní knihovny, naší snahou je zapojit do plánování v maximální možné míře i veřejnost, tedy především rodiče dětí a žáků našich škol. Vliv na akční plánování rozvoje vzdělávání v našem území však mají další partneři, jejichž působnost se neomezuje pouze na naše území a sice Olomoucký kraj a Krajský akční plán vzdělávání zaměřený na rozvoj středních škol, ITI Olomoucké aglomerace a dále Agentura pro sociální začleňování a budeme usilovat i o zapojení oborových partnerů jako jsou například Informační a poradenské středisko při Úřadu práce Přerov, Pedagogicko-psychologická poradna, střední školy z Přerovska, nebo místní zaměstnavatelé.

Schéma partnerství MAP

Partneři společně diskutují problémy a hledají možná řešení pro rozvoj vzdělávání v našem území. V měsících září a říjen proběhlo v rámci místního Partnerství celkem 8 tematických kulatých stolů se zřizovateli, řediteli škol, pedagogy a zástupci neformálního vzdělávání, kteří zde diskutovali aktuální situaci v oblasti vzdělávání, potřeby, změny, jimž musí čelit, a definovali řadu problémů, s nimiž se předškolní, základní a mimoškolní vzdělávání nyní potýká. Na posledním kulatém stole se zřizovateli a řediteli na téma řízení škol a rozvoj spolupráce byly prezentovány závěry z proběhlých kulatých stolů a přítomní byli konfrontováni s odlišným pohledem ředitelů a zřizovatelů na některé otázky. Výstupem kulatých stolů bylo kromě pojmenování aktuálních problémů i návrh a v některých případech i prioritizace témat, která by měla být řešena v MAP vzdělávání. Současně pak bylo odsouhlaseno, že v rámci MAP bude řešen i rozvoj ostatních kompetencí dětí a žáků (sociální, občanské, kulturní, rozvoj pohybových aktivit, atd.). 
V průběhu druhého období (leden–červen 2017) bylo vytvořeno 5 pracovních skupin složených ze zástupců škol, rodičů a NNO činných v oblasti vzdělávání – PS Předškolní vzdělávání, PS Základní vzdělávání, PS Řízení škol, PS Polytechnika, rozvoj podnikavosti a kariérové poradenství, PS Volitelná opatření a mimoškolní vzdělávání. Pracovní skupiny nejprve formulovaly opatření rozvíjející strategické cíle MAP a vybraly prioritní opatření pro první Akční plán. Následně v rámci zvolených opatření diskutovaly možné aktivity a společné projekty více subjektů v území vč. možností financování. Návrhy společných projektů byly prodiskutovány na společném setkání ředitelů  a zřizovatelů a byl zjišťován zájem škol a organizací mimoškolního vzdělávání o zapojení. Realizační tým MAP sdílel náměty s týmem KAP a hledal možnosti propojení aktivit MAP pro ORP Lipník nad Bečvou s iniciativami KAP.
Realizační tým MAP podnikl kroky pro hlubší zapojení rodičů a žáků do MAP. Rodičům byl distribuován Zpravodaj MAP s informacemi o projektu, leták s výzvou k zapojení do pracovních skupin a uskutečnilo se dotazníkové šetření v základních i mateřských školách, do něhož se zapojilo 1160 rodičů. Celková návratnost byla velmi dobrá 52,45 % (u ZŠ 62,3 % a MŠ 42,6 %). Z dotazníku vyplynulo, proč rodiče školy volí, jak hodnotí vybavení, výuku, pedagogy, klima, doplňkové aktivity škol a informovanost. Prostřednictvím komentářů vyjádřili své návrhy na zlepšení. Vyhodnocení dotazníkového šetření za celé území MAP tvoří přílohu č. 6 Dokumentu MAP. Školy a zřizovatelé mimoto obdržely i dílčí vyhodnocení za svou MŠ a ZŠ. Žáci ZŠ byli zapojeni prostřednictvím soutěže spočívající v tvorbě videa na téma: Co se nám na škole líbí a co bychom chtěli. Do soutěže se zapojilo 5 ze 14 základních škol. Další školy však po ukončení soutěže projevily zájem o druhý ročník v následujícím roce (2018) v rámci MAP II.

Partneři jsou zastoupeni v tzv. Řídícím výboru, který projednává a schvaluje zpracované návrhy dokumentů, stanovuje vizi, prioritní oblasti, vybírá aktivity pro akční plán a rozhoduje, které budou rozpracovány až do logického rámce, schvaluje soulad investičních priorit se Strategickým rámcem a schvaluje tzv. Principy MAP, tedy principy řízení MAP a komunikační strategii MAP. Kontroluje pokrok v tvorbě Partnerské platformy a dohlíží nad přípravou navazujícího projektu MAP. Řídící výbor se sejde nejméně 8x za dobu trvání projektu. Řídící výbor kontroluje činnost Realizačního týmu a pracovních skupin.

Schema řízení projektu

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita