Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Moravská brána, z.s.
MAS Moravská brána
rozšířené vyhledávání

22. ledna 2024 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.

Aktivity projektu

Projekt MAP je tvořen čtyřmi klíčovými aktivitami:

  • Akční plánování
  • Evaluace
  • Řízení MAP
  • Řízení projektu

Akční plánování

Pro realizaci této klíčové aktivity je třeba uskutečnit čtyři dílčí aktivity - Rozvoj partnerství, Dohoda o prioritách, Akční plánování a Budování znalostních kapacit, které se skládají z řady dalších činností. Výstupem klíčové aktivity je finální MAP, resp. analýza, Strategický rámec MAP vč. souladu investičních priorit a Akční plán. Klíčová aktivita Akční plánování probíhá po celou dobu projektu, tedy od července 2016 do prosince 2017. 
V rámci Rozvoje partnerství je vytvořen Řídící výbor, který se za dobu trvání projektu sejde nejméně 8x. Řídící výbor projednává a schvaluje zpracované návrhy dokumentů, stanovuje vizi, prioritní oblasti, vybírá aktivity pro akční plán, schvaluje soulad investic se Strategickým rámcem a Principy MAP. Kontroluje činnost realizačního týmu, pokrok v tvorbě partnerské platformy a dohlíží nad přípravou navazujícího projektu MAP II.
Výstupem Dohody o prioritách je vytvoření a schválení Analytické části a Strategického rámce MAP, který stanovuje dlouhodobé priority rozvoje vzdělávání v území do roku 2023. Součástí je také vytvoření a pravidelná aktualizace seznamu investičních priorit a potvrzení souladu investičních priorit se Strategickým rámcem. Seznam investičních priorit je klíčový pro všechny vzdělávací instituce v území. Záměr, který není zařazen do seznamu v MAP nemůže být podpořen z dotací EU.
Akční plánování zahrnuje proces definování konkrétních opatření a aktivit vč, stanovení odpovědnosti a indikátorů, ve vybraných prioritních oblastech. Vybrané aktivity jsou dále rozpracovány až do podoby logických rámců.
Poslední dílčí aktivitou je Budování znalostních kapacit. Obsahuje vzdělávací aktivity pro školy, zřizovatele a organizace mimoškolního vzdělávání, které umožní získání potřebných znalostí, dovedností, motivace ke změnám a tvorbě plánů změn, implementaci nových přístupů ve vzdělávání a pro plánování individuálních a společných aktivit. Součástí aktivity je i hodnocení přínosu vzdělávánÍ.

Evaluace

Pro realizaci této klíčové aktivity je třeba uskutečnit dvě dílčí aktivity - Evaluace a Příprava navazujícího projektu MAP II. 
Dle pravidel výzvy MAP bude v rámci realizace projektu provedena 2x vnitřní evaluace. Jejím cílem je celkové formativní zhodnocení realizace projektu (tj. zhodnocení jak procesní stránky řízení projektu, tak i věcné, průběžné zhodnocení aktivit pro vytváření partnerství v projektu včetně navržení případných opatření ke zlepšení) a zhodnocení případného přínosu již zahájených aktivit projektu pro děti ohrožené školním neúspěchem. Na jejím základě budou stanoveny další kroky MAP.  V rámci klíčové aktivity budou provedeny i dvě nepovinné podaktivity související s aktivitou KA 1C Akční plánování: pro společné projekty budou vypracovány tzv. dohody na realizaci aktivit spolupráce a na podzim 2017 Řídící výbor projedná a schválí akční plán a současně vybere aktivity, které budou rozpracovány do logického rámce.

Na projekt MAP vzdělávání pro ORP Lipník nad Bečvou bude navazovat projekty MAP II zaměřený na další plánování společného rozvoje vzdělávání v území. Současně bude realizován projekt Implementace MAP pro realizaci aktivit naplánovaných v MAP. 

Řízení MAP

Pro realizaci této klíčové aktivity je třeba uskutečnit dvě dílčí aktivity - Partnerská platforma a Implementační plán MAP. Výstupem klíčové aktivity jsou Principy MAP a Dohoda (memorandum) o spolupráci. 
Budování partnerské platformy probíhá po celou dobu realizace projektu. První fází je identifikace dotčené veřejnosti a její zapojení - aktualizace seznamu zapojených škol a relevantních aktérů mimo školy, výběr aktérů, kteří jsou pravidelně informováni a výběr aktérů, kteří potvrdili aktivní zájem o spolupráci v partnerství. Klíčoví aktéři budou zváni na kulaté stoly, budou vyzváni k připomínkování dokumentů a od prosince 2016 budou zapojeni do přípravy konkrétních plánů opatření a aktivit prostřednictvím účasti v pracovních skupinách. Na závěr projektu realizační tým zorganizuje závěrečnou konferenci k MAP, na níž bude prezentován finální MAP, diskutována jeho implementace a partneři budou seznámeni s podpisem Dohody (Memoranda) o spolupráci.

Řízení projektu

Řízení projektu bude probíhat v těchto úrovních:
1. Strategické řízení realizačního týmu projektu
Kontrola činnosti a postupu realizace projektu a rozhodování o finální podobě výstupů projektu v gesci Řídícího výboru

2. Průběžná kontrola činnosti realizačního týmu projektu v souladu s interními zvyklostmi řízení projektů MAS
Informace o postupu projektu jsou průběžně předávány i vedení MAS. Jako nositel projektu je předseda MAS členem Řídícího výboru, kam bude přenášet případná doporučení vedení MAS ke strategickému řízení projektu. Vedení MAS může v případě akutní potřeby přímo doporučit hlavnímu manažerovi projektu operativní úpravu postupů nebo činností týmu tak, aby projekt, za nějž MAS jako realizátor nese odpovědnost, byl v pořádku dokončen.

3. Operativní řízení realizačního týmu projektu
Průběžné operativní řízení týmu, koordinace aktivit členů týmu a dohled nad plněním dílčích částí klíčových aktivit a podaktivit projektu a úkolů zadaných Řídícím výborem je v gesci Hlavního manažera projektu. Hlavní manažer projektu nese celkovou zodpovědnost za činnost realizačního týmu MAP.

Realizační tým projektu je složen z 8 pozic, které jsou rozděleny do týmu administračního a odborného. Administrativní tým je složen z hlavního manažera projektu, finančního manažera a asistenta. Odborný tým tvoří odborný řešitel, dva manažeři klíčové aktivity a dva pedagogičtí konzultanti. Všichni členové týmu disponují potřebnými znalostmi a zkušenostmi.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
1
28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita