Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Moravská brána, z.s.
MAS Moravská brána
rozšířené vyhledávání

22. ledna 2024 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.

Efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

logo smsRegistrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Částka: 31 170 280,00 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Doba realizace projektu: 1. červen 2014 až 31. prosinec 2015
Nositel projektu: Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), Nábřeží 599, 760 01 Zlín
Územní vymezení: 69 MAS ze Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského kraje a Vysočiny; 2379 obcí
Realizační tým MAS MB: Ing. Martina Zdráhalová, Bc. Vendula Hluzinová, Hana Nehybová
 

Hlavním cílem tohoto systémového a nadregionálního projektu bylo posílit efektivitu a kvalitu chodu obcí v oblasti veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti, a to prostřednictvím unikátní formy meziobecní spolupráce na platformě MAS v 5 prioritních oblastech. MAS Moravská brána si zvolila 3 následující:

 • doprava,
 • školství,
 • protipovodňová opatření,
 • odpadové hospodářství,
 • nezaměstnanost.

Dalším cílem projektu bylo vytvořit výstupy, které starostům představí pozitivní efekty meziobecní spolupráce na platformě MAS, dají návod, jak meziobecní spolupráci na platformě MAS převést do praxe, umožní posílit spolupráci obcí na platformě MAS a mezi MAS navzájem a dále proškolení min. 1 903 starostů.

Výstupy projektu:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS - do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 69 MAS z 10 krajů České republiky.
 • Publikace Jak se vám líbí náš venkov - kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU
 • Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy
 • Koncepční návrh legislativního řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS
 • 69 Dodatků k Strategiím místního rozvoje jednotlivých MASek pro období 2014-2020 věnující se meziobecní spolupráci na platformě MAS vč. 69 Paktů o spolupráci a partnerství

Přínosy projektu:

 • společné komunitní plánování v rámci dané MASky/kraje ČR
 • větší informovanost o dění i plánech v sousedních obcích (horizontální komunikace ve veřejné správě)
 • sdílení dobrých příkladů ve vykonávání jednotlivých agend, které má potenciál vést k nižší chybovosti na úřadech a tedy k větší spokojenosti občanů
 • zefektivnění činnosti jejich úřadů a šetření finančních prostředků např. i sdílením některých služeb

Ke stažení:

 

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

 Motto SMS ČR:
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

 

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

Poslání a cíle SMS ČR - https://www.smscr.cz/o-sms-cr/cile/
Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí - https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/zpravodaj/
Přeji si dostávat novinky SMS ČR formou e-mailu. Registrace zdarma.
Informace pro členy SMS ČR - https://www.smscr.cz/o-sms-cr/mapa-clenu/
Chci se stát členem SMS ČR - https://www.smscr.cz/o-sms-cr/jak-se-stat-clenem/

Workshop Evropské fondy a MAS (podruhé) a polopatě

pozvanka_8.10.20151Běžící první vlna výzev z fondů Evropské unie sebou nese mnoho otazníků. Další neznámou jsou konkrétní rady, jak podávat projekty přes MAS. Se zkratkou MAS také těsně souvisí zkratka MAP neboli strategický rámec investování do základních škol. Nová éra podpor přichází také s prvními výzvami OP Životní prostředí a krokem do neznáma mohou být i možnosti dané OP Zaměstnanost. To vše a mnohá další nahlédnutí pod pokličku již běžících nových operačních programů přináší workshop Sdružení místních samospráv, na který naváže po obědové pauze praktická informace o konkrétních příkladech spolupráce obcí v MAS. Právě z dosavadních ověřených zkušeností starostů a manažerů MAS lze nabrat nové myšlenky do rozvoje venkovských obcí.

Program

pozvanka_8.10.20152

Druhý kulatý stůl

Dne 8.9. 2015 se uskutečnil druhý kulatý stůl v rámci projektu SMS ECHÚ. Přítomní zástupci obcí schválili Strategii spolupráce obcí na období 2015 - 2020 a Pakt o spolupráci a partnerství.

Jak na zaměstnanost z pohledu obcí?

Na konci srpna (25.8.2015) proběhlo v Hranicích setkání 31 zástupců významných hráčů trhu práce v regionu Lipenska a Hranicka, kteří si společně položili tuto otázku. Jednání bylo výjimečné, jelikož bylo vyvoláno „zdola“. Napříč společností se totiž začíná stále více projevovat, že problém zaměstnanosti není zdaleka jen záležitostí Úřadu práce či Ministerstva práce a sociálních věcí. Naopak je třeba tuto problematiku i s výhledem do budoucnosti výrazně více přiblížit k řešení na úrovni místních samospráv, místních firem, obcí i škol, a to zejména základních. Přerov a celé jeho okolí je v situaci, kdy na jednu stranu disponuje řadou uchazečů o zaměstnání, na druhou však firmy stále více pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovníků. S ohledem na demografický vývoj, který slibuje odchod původních odborníků do důchodu a nedostatek mladých na středních odborných školách, je stále zřejmější, že bez spolupráce klíčových hráčů trhu práce přímo v území se nastíněný problém může rozrůst do velkých potíží celého průmyslu na Přerovsku.

Účelem setkání vyvolaného mikroregionem Lipensko a Hranicko, coby zástupci místních samospráv, které v tuto chvíli nemají zákonné cesty, jak téma zaměstnanosti uchopit, bylo navázání prvotních kontaktů mezi zaměstnavateli, školami středními, ale i základními. Setkání se zúčastnila i paní ředitelka Úřadu práce v Přerově, Ing. Kapounová, ředitelé kontaktních pracovišť v Lipníku nad Bečvou a Hranicích, jakož i další odborníci specializovaní na trh práce v území. 

Výstupem tohoto setkání se stalo vyjádření, že je třeba všemi cestami podpořit a popularizovat odborné vzdělávání, které nabízí mladým do budoucna velmi široké možnosti uplatnění na trhu práce. Masivní mediální popularizace zaměřená na žáky i rodiče budoucích studentů středních škol samozřejmě není jedinou cestou pomoci stávající situaci. Ruku v ruce s ní je nutné zorganizovat a zrealizovat malé dílčí projekty mezi školami, podniky a Úřadem práce. Může se jednat například o odborné vzdělávání školních preventistů, kteří mají žákům na základních školách kvalifikovaně pomáhat s volbou budoucího povolání. Dále může být lépe propagována možnost stipendií ve firmách, dodávány zbytkové materiály z podniků školám k využití ve vzdělávacích okruzích s technických zaměřením, organizace kroužků, exkurzí, setkání s podniky v praxi,… možností je mnoho.

Aktivit, které se touto problematikou zabývají, je již nyní k dispozici celá řada. Ing. Kapounová ve shodě s PhDr. Pospíšilem ze Svazu průmyslu a dopravy společně informovali například o chystané Burze práce, která proběhne za účasti jak škol, tak podniků dne 15.10.2015 na přerovském Výstavišti, pod patronátem Regionální sektorové dohody. Faktem však zůstává, že takováto aktivita je stále vzdálená menším zaměstnavatelům, kteří zejména v obcích, či menších městech, jako je Lipník nad Bečvou, trpí stejným problémem, jako kterákoli větší firma – nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Je proto nutné tyto aktivity přenést do menšího rozměru a spolupráci navázat přímým způsobem mezi jednotlivými aktéry. V neposlední řadě bude nutné nalézt cesty, jak předávat dále k řešení všechny zjištěné legislativní překážky, které brání v procesu přizpůsobování vzdělávacího systému potřebám trhu práce. Těchto aktivit, zejména však iniciační role v této spolupráci, se v budoucnu mohou chopit kanceláře místních akčních skupin (tzv. MASky), případně dobrovolných svazků obcí v území. Jednotliví aktéři totiž nedisponují možností vytvoření územní sítě kontaktů, respektive jednotlivě vytvářená síť nemá takovou efektivitu, jako síť organizovaná z jednoho územního centra, ideálně ve spolupráci více takovýchto území. Region Přerovska je pro takovéto síťování zcela ideálním prostorem.

Výše uvedené závěry se stávají výchozím bodem pro další jednání a hledání praktických a konkrétních cest, jak situaci postupně narovnávat. Na tato jednání budou opět přizváni již od prvního setkání účastnící se zástupci firem a institucí, avšak kterýkoli zájemce je srdečně vítán. O další informace je možné se obracet na kanceláře MAS Moravská brána a Mikroregionu Hranicko. Vendula Hluzinová, MAS Moravská brána

Kulatý stůl

Dne 26.2.2015 proběhl v Radslavicích kulatý stůl u kterého se sešlo 22 starostů z naší MAS. Společně jsme diskutovali aktuální problémy, které obce aktuálně řeší a možnosti společného postupu. 

Workshop: Evropské fondy po lopatě

Pro starosty a starostky je určen WORKSHOP: PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ ANEB DOTAČNÍ FONDY PO LOPATĚ, který se uskuteční ve čtvrtek 22. 1. 2015 od 9:00 v Olomouci. Tento workshop pořádá Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) ve spolupráci s MAS Zlínského kraje a je jedním z výstupů projektu SMS ČR s názvem “MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů”, do kterého je zapojena i naše MAS.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita